Biblioteka Radioamatora
Regulamin austriackich Zawodów Aktywno?ci UKF i mikrofalowej

Obowi?zuje od stycznia 2016 r. 
Autor: Wolfgang Hoeth, OE3WOG (przek?ad Krzysztof D?browski OE1KDA)


Regulamin ulega zmianom w stosunku do poprzedniego w zwi?zku z przekazanymi do prowadz?cego informacjami o dotychczasowych do?wiadczeniach, propozycjami, zastrze?eniami z jednej strony a niedoci?gni?ciami sposobu obliczania punktacji z drugiej.
W porównaniu z poprzednim regulaminem wprowadzono nast?puj?ce zmiany:
a) Zmieniono terminy odbywania si? zawodów,
b) Zmieniono podzia? na klasy wprowadzaj?c dodatkowe,
c) Zlikwidowano mno?niki pasmowe.WST?P

Celem zawodów jest zwi?kszenie aktywno?ci w pasmachUKF i mikrofalowych, wspólnie z innymi krajami 1 Regionu IARU. Jako europejski dzie? aktywno?ci wyznaczona zosta?a 3 niedziela ka?dego miesi?ca. Czasy pocz?tku i ko?ca ustalane s? indywidulanie w ka?dym
z krajów. Austriacki Zwi?zek Krótkofalowców (ÖVSV) uruchomi? serwer przyjmuj?cy internetowo dzienniki zawodów i dokonuj?cy oceny wyników.
Dzienniki aktywno?ci w formacie EDI nale?y wstawia? na serwer na stronach http://aktivitaetskontest.oevsv.at albo http://mikrowelle.oevsv.at. Sprawdzenie poprawno?ci danych przez porównanie z dziennikami korespondentów i ocena wyników dokonywane s? automatycznie po up?ywie ustalonego terminu nadsy?ania dzienników.
Zlikwidowane zosta?y terminy dodatkowe pokrywaj?ce si? z zawodami mi?dzynarodowymi i pozostawiono jedynie terminy w trzecie niedziele ka?dego miesi?ca. W przypadku gdy w trzeci? niedziel? miesi?ca odbywaj? si? równie? jakie? zawody mi?dzynarodowe mo?na
nadsy?a? na serwer pe?ny dziennik. Z dziennika tegozostan? automatycznie wybrane jedynie ??czno?ci przeprowadzone w godzinach 7:00 –13:00 UTC czyli w godzinach trwania zawodów aktywno?ci.Pobierz: Zawody_UKF_2016 (pdf, 600 kB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=92