Biblioteka Radioamatora
X1M Pro (Platinum) - instrukcja monta?u i obs?ugiProducent XIEGU Technology Co. Ltd. (www.cqxiegu.com)
Krótkofalowa radiostacja QRP o mocy 5W w postaci zestawu monta?owego
Instrukcja monta?u i uruchomienia
Wersja 2.0
Dystrybucja i pomoc techniczna: EA3GCY Kits Javier Solans (www.qsl.net/ea3gcy, ea3gcy@gmail.com)
Przek?ad z hiszpa?skiego: Krzysztof D?browski OE1KDAWst?p

X1M jest radiostacj? dost?pn? w postaci cz??ciowo zmontowanego i ?atwego w dalszym monta?u zestawu konstrukcyjnego. Mo?e on by? skonstruowany równie? przez konstruktorów nie maj?cych ?adnego do?wiadczenia monta?owego. X1M jest krótkofalow? radiostacj? QRP pokrywaj?c? 5klasycznych pasm amatorskich: 80, 40, 20, 15 i 10 m i zasadniczo nie przewidzian? do pracy w innych zakresach z powodu braku dalszych filtrów. Do celów eksperymentalnych mo?na jednak odblokowa? w konfiguracji nadajnik i wówczas pracuje on w pe?nym zakresie 0,1 do 30 MHz. Odbiór mo?liwy jest w ca?ym zakresie od 0,1 do 30 MHz, z tym jednak, ?e odbiornik zestrojony jest tak aby uzyska? najlepsze parametry wtych pi?ciu pasmach amatorskich. Poza nimi parametry odbiornika s? zale?ne od cz?stotliwo?ci pracy. Dopuszczalnym zakresem napi?? zasilania jest 9,6 – 14,5 V ale moc nadajnika wyra?nie zmniejsza si? przy napi?ciach poni?ej 12 V. W X1M zastosowano syntezery cyfrowe (DDS) sterowane przez mikrokontroler wyposa?ony w graficzny wy?wietlacz ciek?okrystaliczny (LCD).
Urz?dzenie posiada pod?wietlany wy?wietlacz graficzny o regulowanej jasno?ci i kontra?-cie, podwójne VFO, zestaw pami?ci dla 2 x 32 kana?ów dla VFOa, VFOb, pracy z odst?pem cz?stotliwo?ci (SPLIT) i precyzyjnego strojenia RIT. Zawiera ono tak?e uk?ad elektronicznego klucza telegraficznego pracuj?cego w trybie "iambic A" z mo?liwo?ci? regulacji szybko?ci telegrafowania, cz?stotliwo?ci tonu pods?uchowego i czasu prze??czania w trybach pe?nego pods?uchu (full break) i cz??ciowego pods?uchu (semi-break). X1M mo?e by? zdalnie sterowana za pomoc? komputera.Z??cze zdalnego sterowania jest wyprowadzone na 9-kontaktowym gnie?dzie typu Sub-D a wyst?puj?ce na nim syga?y maj? poziomy logiczne TTL (0 i 5 V) a nie standardoweRS-232 jak na z??czu szeregowym komputera. Konieczne jest wi?c stosowanie konwertera poziomów z RS-232 (+/- 12 V) na TTL lub przej?ciówki z USB. Oprogramowanie symulujeIC-718 firmy ICOM dzi?ki czemu radiostacja mo?e by? sterowana przez wiele typowychprogramów obs?uguj?cych ten model...


Spis tre?ci

Wst?p
Parametry techniczne
Monta?
  Zalecana kolejno?? monta?u
Strojenie
  Regulacja poziomu tonu pods?uchowego i wzmocnieniatoru mikrofonowego
  Ustawienie odchy?ki p.cz. i dostrojenie BFO dla LSB, USB i CW
    Cz?stotliwo?ci BFO dla dolnej i górnej wst?gi
    Odchy?ka cz?stotliwo?ci po?redniej
    Dostrojenie BFO dla telegrafii
Instrukcja obs?ugi
  Instalacja
    Zasilanie
    Pod??czenie klucza telegraficznego
    Antena
    S?uchawki
    Mikrofon
    Z??cze szeregowe COMM
  Elementy obs?ugi na p?ycie czo?owej
  Symbole na ekranie
  Menu obs?ugi
    Menu 1
    Menu 2
    Menu 3
    Menu 4
  Strojenie. Wybór cz?stotliwo?ci pracy i emisji
  Korzystanie z pami?ci
    Zapis w pami?ci
    Kasowanie pami?ci
  Praca z odst?pem cz?stotliwo?ci przy wykorzystaniudwóch VFO
  Menu konfiguracji systemu
    Punkty menu konfiguracyjnego
  Z??cze CAT do zdalnego sterowania


Pobierz: X1M Pro (Platinum) - instrukcja monta?u i obs?ugi (pdf).Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=93