Biblioteka Radioamatora
Technika s?abych sygna?ów (3)

Tom 3 (wyd. 3)
Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2017Wst?p do wydania 3

W obecnym wydaniu zast?piono t?umaczenie instrukcji do programu WSJT-X w wersji 1.6 przez t?umaczenie instrukcji dla wersji 1.8. W instrukcji dodano informacje pochodz?ce tak?e z innych ?róde?. Nowo wprowadzone rodzaje emisji takie jak FT8 i MSK144 bardzo szybko zdoby?y sobie popularno?? na swoich polach zast?puj?c coraz cz??ciej na falach krótkich JT9 (i nawet w pewnym stopniuJT65), a w ??czno?ciach MS – FSK441 ...


Spis tre?ci

Wst?p
Wst?p do wydania 2  
Wst?p do wydania 3  
Instrukcja do programu WSJT-X w wersji 1.8  
   Wst?p        
   Zmiany w wersji 1.8  
   Wymagane wyposa?enie
   Instalacja           
     Windows    
     Linuks     
     OS X Mackintosha  
   Konfiguracja       
   Ustawienia radiostacji  
     Poziom szumów odbiornika   
     Szeroko??pasma przenoszenia i dostrojenie odbiornika   
     Poziom wymodulowania nadajnika      
   ??czno?ci emisjami JT na falach krótkich    
     Ustawienia w oknie g?ównym   
     Ustawienia w oknie widma    
     JT9          
     JT9+JT65     
   Emisja WSPR    
     Praca wielopasmowa   
   Praca w pasmach UKF   
     ??czno?? EME emisj?JT4   
     Tryb echa          
   Prowadzenie ??czno?ci   
     Komunikaty standardowe   
     Komunikaty dowolne       
     Znaki z?o?one            
       Komunikaty zawieraj?ce znaki z?o?one pierwszego rodzaju
       Komunikaty zawieraj?ce znaki z?o?one drugiego rodzaju
       Wyj?cie w eter      
   Elementy obs?ugi na ekranie  
     Okno widma    
     Okno g?ówne    
     Menu           
       Menu WSJT-X   
       Menu "File" ("Plik")  
       Menu "View" ("Wy?wietlanie")  
       Menu "Mode" ("Emisje")        
       Menu "Decode" ("Dekodowanie")
       Menu "Save" ("Zapis")         
       Menu "Help" ("Pomoc")         
     Znaczenie klawiszy i ich kombinacji (F3)
     Funkcje myszy (F5)       
     Prowadzenie dziennika stacji   
     Wspó?praca z innymi programami  
     Ró?nice dla poszczególnych systemów operacyjnych  
     Porady             
   Szczegó?y techniczne  
     Protokó? JT65        
     Protokó? JT4   
     Protokó? JT9   
     FT8            
     Podsumowanie   
     ISCAT          
     JTMSK          
     Szybkie warianty JT9
     Transmisja      
     Odbiór           
     Dekodery         
     Dekodowanie      
   Programy narz?dziowe   
Instrukcja do programu WSPR-X  
   Wst?p          
   Instalacja      
   Obs?uga programu  
Uzupe?nienie instrukcji do programu WSPR dla wersji2.1 do 3.0
   Wst?p          
   Instalacja     
   Dodatkowe funkcje   
   Konfiguracja dla trybu kwadraturowego  
   T?umienie cz?stotliwo?ci zwierciadlanych  
   Poziom nadawanego sygna?u m.cz.       
   Praca wielopasmowa   


   
Pobierz: Technika s?abych sygna?ów - tom 3, wyd. 3 (pdf).

 Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=94