Biblioteka Radioamatora
Antena szczelinowa na pasma 23 i 13 cm

T?um. Krzysztof D?browski OE1KDA (28.04.2014)

 

Dookólna antena szczelinowa z polaryzacj? poziom?


Anteny dookólne u?ywane s? cz?sto w radiokomunikacji do ??czno?ci prowadzonych równolegle w wielu kierunkach albo gdy po?o?enie korespondenta nie jest znane. Ta ostatnia sytuacja wyst?puje cz?sto w ??czno?ciach amatorskich po nadaniu wywo?ania ogólnego lub w czasie zawodów.
Anteny dookólne spotykane s? najcz??ciej w pracy przeno?nej lub przewo?nej poniewa? wymiary anten kierunkowych uniemo?liwi?yby ich u?ycie w takich warunkach. Ze wzgl?du na ?atwo?? realizacji rozpowszechni?y si? tutaj anteny pionowe skrócone albo pó?falowe a w stacjach sta?ych anteny pi?trowe z?o?one z kilku umieszczonych jeden nad drugim promienników.


Do pracy z polaryzacj? poziom?, a szczególnie ??czno?ci DX-owych i w zawodach stosowane s? anteny skupiaj?ce energi? zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym i daj?ce dzi?ki temu zysk kierunkowy np. pojedy?cze anteny Yagi, anteny pi?trowe lub grupy anten.
W sytuacjach, w których s?abe sygna?y mog? by? odbierane jedynie za pomoc? anten o du?ym zysku anteny dookólne okazuj? si? tak?e przydatne. Pozwalaj? one przyk?adowo na przeszukiwanie pasma w trakcie zawodów, a po odkryciu s?abych sygna?ów nast?puje prze??czenie na anten? o du?ym zysku w celu przeprowadzenia ??czno?ci. Korzystne jest aby ró?nica zysku obydwu anten wynosi?a 5 – 10 dB, a wi?c przyk?adowo dla anteny kierunkowej o zysku 20 dB zysk anteny dookólnej powinien wynosi? 5 – 10 dB.
Inn? wa?n? dziedzin? zastosowa? anten dodokólnych o du?ym zysku s? przemienniki ATV pracuj?ce z polaryzacj? poziom? albo radiolatarnie. W stacjach tych w pasmach mikrofalowych stosowane s? cz?sto anteny pi?trowe typu „Big Whhel”. Ich konstrukcja mechaniczna i sposób zasilania przysparzaj? jednak pewnych k?opotów.
Oprócz nich stosowane s? równie? antemy szczelinowe j.np. opisane w [1]. Ich konstrukcja fizyczna zawiera jednak pewne b??dy uniemo?liwiaj?ce uzyskanie równej dookólnej charakterystyki. Mo?na j? otrzyma? stosuj?c falowody bardziej p?askie zamiast znormalizowanych wyst?puj?cych w opisie [1].
Anteny o dookólnej charakterystyce s? przydatne do celów krótkofalarskich, dlatego te? autorzy podj?li prób? udoskonalenia konstrukcji, z zamiarem usyskania anteny ?atwej i taniej w realizacji w warunkach amatorskich i posiadaj?cej dobre parametry mechaniczne i elektryczne. Prace i badania le??ce u podstaw konstrukcji anteny na pasmo 23 cm zosta?y przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej w laboratorium firmy Telefunken Systemtechnik. Poni?ej przedstawiono najwa?niejsze podstawy teoretyczne falowodowej anteny szczelinowej i koncept jej konstrukcji.
W ramach podstaw teoretycznych podano przybli?one wzory do obliczenia maksymalnej dozwolonej liczby szczelin i szeroko?ci wi?zki wzgl?dnie zysku antenowego. Obliczenia wymiarów i rozmieszczenia szczelin s? na tyle dok?adne, ?e mo?na skorzysta? z nich dla obliczenia anten dostosowanych do w?asnych potrzeb. Na zako?czenie przedstawiono wymiary, konstrukcj? i wyniki pomiarów anten na pasma 23 i 13 cm.


SPIS TRE?CI


1. Zasada konstrukcji anteny falowodowoszczelinowej
2. Wymiary szczelin
3. Antena dla pasma 23 cm
4. Antena dla pasma 13 cm
5. Wyniki praktyczne
6. Plany na przysz?o??

 


Pobierz: Antena szczelinowa na pasma 23 i 13 cm (pdf, ok. 0,9 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=95