Biblioteka Radioamatora
Antena magnetyczna MFJ-1788 - instrukcja

"Super Hi-Q Loop"

Krzysztof D?browski OE1KDAAntena magnetyczna MFJ-1788 - instrukcjaWst?p
MFJ „Super Hi-Q Loop” jest najlepsz? i najwygodniejsz? krótkofalarsk? ma?owymiarow? anten? dost?pn? obecnie na rynku. Model MFJ-1786 pokrywa zakres 10– 30 MHz podczas gdy MFJ-1788 – zakres 7 – 21 MHz. Antena ma ?rednic? 91 cm i jest wyposa?ona w pó?automatyczny uk?ad strojenia ze wska?nikiem krzy?akowym. Uk?ad strojeniowy znajduje si? w pomieszczeniu radiostacji a wszystkie sygna?y steruj?ce i zasilaj?ce s? doprowadzone do anteny za po?rednictwem kabla koncentrycznego. Nie wymaga wi?c ona instalacji dodatkowych kabli.
Antena jest wykonana z grubo?ciennej rury aluminiowej. Miejsca po??cze? s?z espawane aby zapewni? minimalne oporno?ci strat, odbijaj?ce si?ujemnie na jej sprawno?ci. Do strojenia anteny s?u?y kondensator zmienny o ma?ej oporno?ci – dostosowany do przep?ywu du?ych pr?dów.
Eelementy mechaniczne i elektryczne przeznaczone doumieszczenia na zewn?trz s? pokryte warstw? zabezpieczaj?c? przed szkodliwymi wp?ywami otoczenia.
SPIS TRE?CI

Automatyczny obwód dopasowuj?cy anten?
Wst?p
Zasada pracy
Charakterystyka promieniowania, polaryzacja i miejsce umieszczenia
Eliminacja niepo??danych sygna?ów
Polaryzacja pionowa
Polaryzacja pozioma
Monta?anteny na zewn?trz  
Instalacja sterownika w pomieszczeniu   
Zasada pracy i dzia?anie sterownika   
Zasilanie sterownika
Uruchomienie i praca
Praca w eterze i usterki
  Dostrajanie anteny dla nieznanej cz?stotliwo?ci wyj?ciowej
  Dostrajanie anteny przy znanym kierunku zmiany cz?stotliwo?ci
  Dostrojenie anteny do odbioru
  Usterki
Pomoc techniczna

Pobierz: Antena magnetyczna MFJ-1788 - instrukcja (pdf, 0,4 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=96