Biblioteka Radioamatora
Raspberry Pi w krótkofalarstwie

Krzysztof D?browski OE1KDA

 

Raspberry Pi w krótkofalarstwie Wst?p
W wielu zastosowaniach amatorskich miniaturowe komputery w rodzaju "Raspberry Pi", "Cubieboard", "Beagleboard" czy "Banana Pi" stanowi? praktyczn? alternatyw? w stosunku do rozbudowanych stacjonarnych komputerów PC albo nawet do zwyk?ych przeno?nych. Ich cennymi zaletami s? przyst?pna cena – dla najta?szych nawet poni?ej 200 z?otych, pobór mocy oko?o 3 W (w porównaniu z co najmniej kilkudziesi?cioma watami dla PC), ma?e wymiary, oraz pochodny od Linuksa system operacyjny pozwalaj?cy na ?atwe – ?atwiejsze ani?eli w przypadku "Arduino" – pod??czenie urz?dze? peryferyjnych i to tylko tych, które akurat s? potrzebne, a nie wszelkich mo?liwych jak w PC. Mniej do?wiadczeni u?ytkownicy powinni przed rozpocz?ciem pracy na "Raspberry Pi" zdoby? z literatury, np. z poz. [6], pewne minimum wiedzy zarówno
o samym mikrokomputerze jak i o Linuksie.
Zawarte w rozdziale pierwszym krótkie zestawienie podstawowych informacji o mikrokomputerze, systemie operacyjnym, jego obs?udze i niektórych krokach konfiguracyjnych ma charakter encyklopedyczny i w ?adnym wypadku nie jest pomy?lane jako namiastka systematycznego kursu dla u?ytkowników "Raspberry Pi" i Linuksa w jakiejkolwiek postaci. Ma ono jedynie u?atwi? zrozumienie zamieszczonych w dalszych rozdzia?ach sposobów instalacji i uruchamiania programów...

SPIS TRE?CI

Wst?p
Malinowy mikrokomputer
   Z??cze GPIO       
   Podstawowe wiadomo?ci o Linuksie       
   Konfiguracja dost?pu do Internetu    
      Konfiguracja okienkowa        
      Konfiguracja z poziomu wiersza polece?
   Dost?p w sieci lokalnej         
Bramka radiowo-internetowa APRS
   Bramka na TNC          
   Bramka z dodatkowym podsystemem d?wi?kowym  
   Bramka z odbiornikiem DVB-T       
   TNC-2 dla "Maliny"         
   Modu? Xbee dla "Maliny"     
   Uk?ad dopasowania poziomów napi?? 3,3, V do TTL na z??czu szeregowym
Mikroprzemiennik D-STAR        
   Transceivery "DV-ACCESS"        
   Przemiennik z "DVAPTool"          
      Praca przemiennika i ustawienia radiostacji     
   Przemiennik z "ircDDB Gateway"   
      Ustawienia "DVAPNode"        
      Ustawienia "ircDDB Gateway"   
      Praca przemiennika        
      Ustawienia radiostacji     
   Modem GMSK             
   W?asny "Ratflector"     
   Uruchamianie i wy??czanie systemu za pomoc?przycisku   
Bramki Echolikowe          
     "SvxLink"          
         Polecenia dla "SvxLinku"        
     "ThelinkBox"           
Odbiornik w sieci lokalnej  
   Odbiornik "Fun Cube Dongle Pro+"        
Radiolatarnia WSPR            
Dodatek A. Kod ?ród?owy "WsprryPi"
Dodatek B. Generator sygna?owy     
   Kod ?ród?owy             
Dodatek C. Programowanie GPIO           
Literatura i adresy internetowe         


Pobierz: Raspberry Pi w krótkofalarstwie (pdf, ok. 3 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=97