Biblioteka Radioamatora
Najpopularniejsze pasma mikrofalowe

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 2 
Wiede? 2019

 


Wst?p

Zakresy fal krótkich i UKF do pasma 70 cm w??cznie s?ju?od dawna powszechnie wykorzystywane przez krótkofalowców. Jest w nich wprawdzie i obecnie dosy? mo?liwo?ci do eksperymentowania, przyk?adowo z emisjami cyfrowymi, cyfrow? transmisj? d?wi?ku, ??czno?ciami przy u?yciu s?abych sygna?ów albo ??czno?ciami wspomaganymi internetowo (Echolink, D-STAR) ale cz??? krótkofalowców ch?tnie eksperymentuje równie? z ??czno?ciami w innych zakresach cz?stotliwo?ci. Nale?? do nich zakresy fal d?ugich (pasmo 136 kHz) i ?rednich (pasmo 472 kHz), mikrofale i zakres ?wiat?a widzialnego albo podczerwieni. Problematyce fal d?ugich i ?rednich po?wi?cony jest tom 18 niniejszej serii, a w obecnym 25 przysz?a kolej na mikrofale...


Spis tre?ci

 

Wst?p
Wst?p do wydania 2
Pocz?tki w pasmach 23 i 13 cm
Przeka?nik antenowy
Anteny
Radiostacje
Dodatkowe wzmacniacze mocy
  Przyk?ady konstrukcji
Pocz?tki w pa?mie 3 cm
  Transwerter
  Przeka?nik antenowy
  Antena paraboliczna i jej monta?
  Kable i wtyki koncentryczne
  Radiostacje
  Podsumowanie
  Konstrukcje transwerterów z modu?ami firmy „Kuhne”
  Anteny tubowe
Przyk?ady konstrukcji
  Konstrukcja stacji OE1KDA
„El Cuatro”
Propagacja fal
Przepuszczalno?? atmosfery w funkcji cz?stotliwo?ci
Dodatkowe t?umienie atmosferyczne
Odbicia od samolotów
??czno?ci poprzez rozproszenie deszczowe
Anteny na pasma 23 i 13 cm
  34-elementowa p?tlowa antena Yagi na pasmo 23 cm
  Antena puszkowa na pasma 23 i 13 cm
  Antena panelowa
  Antena dwukwadratowa na pasma 23 i 13 cm
Antena panelowa na pasmo 13 cm
24-elementowa p?tlowa antena Yagi na pasmo 13 cm
Antena Yagi na pasmo 13 cm
  Anteny panelowe firmy „Wimo”
  Anteny Yagi firm „Wimo” i „Flexayagi”
  Antena logarytmiczno-periodyczna
  Anteny typu „Vivaldi”
Anteny na pasmo 3 cm
  Antena szczelinowa o polaryzacji poziomej i charakterystyce w przybli?eniu dookólnej
  Dwupasmowa antena puszkowa na pasma 6 i 3 cm
  Falowód ko?owy na pasmo 3 cm
  Antena szczelinowa na pasmo 24 GHz
  Promiennik dwupasmowy na pasma 13 i 3 cm
Konstrukcje
  Uk?ady na pasmo 23 cm
    Transwerter F1OPA
    Wzmacniacz 18 W na module hybrydowym RA18H1213
  Uk?ady na pasmo 3 cm
    Prze??cznik antenowy bezkontaktowy
  Pasmowy filtr wn?kowy 10 GHz
  Przej?cie z kabla koncentrycznego na falowód prostok?tny
  Uk?ady pomocnicze
    Zasilanie przeka?nika 24 V z 12 V
    Generatory harmonicznych do badania odbiorników mikrofalowych
Instrukcja monta?owa transwertera MKU13G2B DB6NT na pasmo 23 cm
    Uk?ad transwertera
    Konstrukcja
    Kolejno?? monta?u
    Strojenie
Instrukcja monta?owa transwertera MK2 DB6NT na pasmo 3 cm
    Uk?ad transwertera
    Konstrukcja
    Kolejno?? monta?u
    Strojenie
Dodatek A. Wyprowadzenie napi?cia 5 V przy nadawaniu na frontowe gniazdko BNC w FT817
Dodatek B. Wyprowadzenie napi?cia 9 V przy nadawaniu na gniazdko antenowe w IC202
Dodatek C. Tabele
Dodatek D. Wymiary i oznaczenia falowodów prostok?tnych
Dodatek E. Parametry scalonych wzmacniaczy mikrofalowych MMIC
Literatura i adresy internetowePobierz: Najpopularniejsze pasma mikrofalowe (pdf, 5,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=98