Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Dyplomy - index                          


Dyplomy harcerskieDyplomy harcerskie
Armia Krajowa - 70"Armia Krajowa - 70"
Akcja dyplomowa " Armia Krajowa - 70" zorganizowana jest dla uczczenia 70 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową - największą organizację Ruchu Oporu podczas II wojny światowej. Akcja trwa od dnia 14 lutego do 31 grudnia 2012. W rocznicę rozkazu przemianowującego ZWZ na Armię Krajową - w dniu 14 lutego (wtorek) zapraszamy na spotkanie eterowe w godzinach od 17 UTC do 21 UTC, rozpoczynające całą akcję.
Akcji patronuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Główny. Organizatorem akcji jest Inspektorat Łączności Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, członek Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, a w jego imieniu akcję koordynuje hm Marek Ruszczak, SP5UAR (award manager dyplomu "AK 70").
Koordynator akcji dyplomowej zaprojektuje specjalne dyplomy dla uczestników akcji w dwóch klasach: "Korespondent" i "Organizator". Jedyną podstawą przyznania dyplomu "Korespondent" jest ujęcie znaku wywoławczego w przesłanych do koordynatora logach odpowiedniej liczby stacji okolicznościowych. Podstawowy dyplom przekazywany będzie bezpłatnie drogą elektroniczną w wersji pliku PDF. Na życzenie uczestnik akcji spełniający warunki dyplomu może otrzymać dyplom papierowy po przesłaniu do koordynatora akcji opłaty w wysokości 10 zł (stacje SP) lub 2 IRC (stacje zagraniczne).
Organizatorzy apelują do wszystkich stacji klubowych w Polsce, aby z tej okazji pracowały pod znakami okolicznościowymi przez okres co najmniej 2 miesięcy, przypominając ważne akcje Armii Krajowej na swoim terenie. Apel ten kierujemy także do chętnych posiadaczy pozwoleń indywidualnych. Jedynym warunkiem udziału w akcji i otrzymania dyplomu w kategorii "Organizator" jest zgłoszenie pracy do koordynatora akcji oraz przesłanie logu w wersji elektronicznej (plik cbr lub adif).
Każda stacja okolicznościowa samodzielnie występuje o znak okresowy oraz samodzielnie projektuje i wykonuje karty QSL. Jedyną sugestią koordynatora jest zamieszczenie jednej ze stron karty napisu: "Armia Krajowa - 14 luty 1942" oraz informacji o patronacie honorowym nad akcją ze strony Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Harmonogram pracy stacje ustalają samodzielnie – wskazane jest przekazywanie go na stronę internetową qrz.com oraz na stronę akcji obsługiwaną przez koordynatora.
Stacje okolicznościowe mogą pracować w systemie Multioperator / Multiband, tj. równocześnie na różnych pasmach i różnymi emisjami, przy czym obowiązkowa jest praca na falach krótkich emisją SSB. Do dyplomu zaliczane będą również łączności w zawodach krótkofalarskich krajowych i zagranicznych, pod warunkiem przestrzegania regulaminów tych zawodów.
Stacje SP, ubiegające się o dyplom "AK- 70" w klasie "Korespondent" powinny uzyskać w łącznościach ze stacjami okolicznościowymi nie mniej niż 70 punktów. Jedna łączność ma wartość 5 pkt. Do dyplomu zaliczana będzie tylko jedna łączność nawiązana z daną stacją okolicznościową niezależnie od daty, pasma czy emisji.
Analogiczne warunki obowiązują dla stacji EU przy czym jedna łączność ma wartość 10 pkt., oraz dla stacji DX, dla których jedna łączność na wartość 14 pkt.
Logi z akcji dyplomowej (obejmujące wszystkie nawiązane łączności) stacje okolicznościowe biorące udział w akcji przekazują do koordynatora na bieżąco, nie później jednak niż do dnia 22 stycznia 2013. Przekazanie logu jest warunkiem przyznania dyplomu w klasie "Organizator".
Koordynator poda do publicznej wiadomości na stronie akcji logi on-line niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli będzie to możliwe – koordynator uruchomi interaktywne mechanizmy sprawdzania logów oraz sprawdzania czy stacja spełniła warunki do uzyskania dyplomu.
Po zakończeniu akcji (najpóźniej do 28 lutego 2013 roku) koordynator poda wykaz stacji, które spełniły warunki dyplomu.
Patronat honorowy nad akcją objął Marszałek Senatu RP. Bogdan Borusewicz.
Inspektor Chorągwi Stołecznej ZHP Jarosław Szymaniak SQ5VJA
Award Manager (koordynator akcji dyplomowej) Marek Ruszczak SP5UAR

 


45 lat nadania im. Bohaterów Warszawy Chorągwi Stołecznej ZHP • 45 lat nadania Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy
W roku 2012 upływa 45 lat od czasu nadania imienia Chorągwi Stołecznej ZHP, która powołana formalnie rozkazem Naczelnika ZHP nr 5/67 z dnia 1 czerwca 1967 r. W dniu 7 maja 1967 r. przyjęła na stadionie Legii Warszawa przy udziale 30 tysięcy harcerzy nazwę Chorągiew Stołeczna ZHP i otrzymała imię Bohaterów Warszawy.
W związku z powyższym znaczącym wydarzeniem dla warszawskich harcerzy Chorągwiany Inspektorat Łączności wraz z Harcerskimi Klubami Łączności:
Hufca Warszawa Żoliborz
SP5ZIP przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 Warszawa, ul. Kasprowicza 107
SP5ZHJ przy Szkole Podstawowej nr 267 Warszawa, ul. Braci Załuskich 1
Hufca Warszawa Praga Południe
SP5ZRW przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa Al. Sztandarów 2
Hufca Warszawa Praga Północ
SP5ZPN przy Szkole Podstawowej nr 52 Warszawa, ul. Samarytanka 11/13
Hufca Warszawa Wola
SP5ZHG przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym Warszawa, ul. Obozowa 60
Postanawia:
Przeprowadzić krótkofalarską akcję dyplomową pod nazwą: "45 lat nadania Chorągwi Stołecznej ZHP imienia Bohaterów Warszawy"
Celem wydania dyplomu jest złożenie hołdu Bohaterskim Obrońcom Warszawy: żołnierzom i ludności cywilnej a w szczególności upamiętnienie męstwa żołnierzy armii podziemnych i patriotycznych postaw dzieci, młodzieży i cywilnej ludności Warszawy.
Do dyplomu zalicza się łączności i nasłuchy przeprowadzone od 1 do 31 maja 2012 r. na wszystkich pasmach amatorskich dowolnymi emisjami.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest uzyskanie 45 pkt. wg następującego klucza:
  - 10 pkt. za łączność ze stacją okolicznościową wymienionych wyżej Harcerskich Klubów Łączności pracującą z okazji 45-lecia nadania imienia Bohaterów Warszawy
  - 2 pkt. za łączność z indywidualną stacją harcerki lub harcerza działającego w podstawowej jednostce organizacyjnej (drużynie, klubie, kręgu) Chorągwi Stołecznej ZHP
Zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją w każdym paśmie, niezależnie od emisji.
Dyplom dla stacji nasłuchowych jest wydawany za zdobycie tej samej liczby punktów.
Mnożnik: razy 2 za nasłuch stacji QRP (do 5 W output).
Nasłuchy w niepowtarzających się konfiguracjach.
Organizator akcji dyplomowej przyjmuje zgłoszenia do 31 sierpnia, a Dyplomy zostaną rozesłane do 31 września 2012 r.
W czasie akcji dyplomowej operatorzy klubowych stacji okolicznościowych nie mogą przyznawać punktów jako indywidualni harcerze.
Wnioski należy nadsyłać (wyłącznie na drukach PZK) pocztą zwykłą, nie elektroniczną na adres: Harcerski Klub Łączności SP5ZIP, ul. Kasprowicza 107, 01-823 Warszawa. Pytania i uwagi można przesyłać na adresy: sn45bw@sp5zip.pl, sp5viw@sp5zip.pl


• "Dzień myśli braterskiej"
Dyplom "Dzień myśli braterskiej" jest poświęcony twórcy skautingu Robertowi Baden-Powellowi
W lutym 2012 r. należy zgromadzić 10 punktów za łączności/nasłuchy ze stacjami harcerskim, które przydzielają po 1 punkcie do dyplomu, który jest poświęcony twórcy scoutingu R. Baden-Powellowi. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączności (nasłuchy) ze stacjami SP2ZAO i SP2ZCI, które przyznają po 2 pkt. Po spełnieniu warunków można ubiegać się o wydanie dyplomu (cena 10,00 zł). Korespondencję kierować na adres award managera SQ2SDJ; adres domowy: Marek Kosmowski, ul. Bohaterów Westerplatte 7/13, 85-827 Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl).• "Święto Niezapominajki"
W miesiącu maju 2012 r. amatorskie stacje krótkofalarskie Harcerskich Klubów Łączności "Dromader" SP2ZAO i "Emiter" SP2ZCI z Bydgoszczy oraz posiadacze "Dyplomu Niezapominajki" będą propagowały niezapominajkę jako kwiat Polaków. Należy obowiązkowo przeprowadzić łączności (nasłuchy) z SP2ZAO i SP2ZCI oraz 10 łączności lub nasłuchów na KF lub UKF ze stacjami posiadającymi "Dyplom Niezapominajki" - łącznie 12 łączności lub nasłuchów. Dyplom kosztuje 10.00 zł i można go uzyskać po przesłaniu zgłoszenia na adres award managera SQ2SDJ: Marek Kosmowski, ul. Bohaterów Westerplatte 7/13, 85-827 Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl).


• "Kanał Bydgoski"
Stacje harcerskie z Bydgoszczy podczas pracy na pasmach amatorskich pragną zwrócić uwagę na budowlę inżynierską z XVIII w. jaką jest po dziś dzień czynny Kanał Bydgoski. W czasie pracy z terenu będą gościli na dziesięciu śluzach, a za nawiązanie łączności z tych miejsc, będzie można ubiegać się o wydanie dyplomu "Kanał Bydgoski", który ma trzy stopnie:
   1. Stopień (QSO z 4 śluz)
   2. Stopień (QSO z 7 śluz)
   3. Stopień (QSO z 9 śluz)
Uwaga: śluza nr 4 na starym kanale jest jokerem i można zastąpić nią brakującą śluzę.
Stacje będące QRV ze wszystkich śluz otrzymają dyplom bezpłatny potwierdzając powyższe. Czas zdobywania dyplomu jest nieokreślony. Na stronie www.pzk.bydgoszcz.pl będzie informacja o aktywności kolegów pracujących ze śluz na Kanale Bydgoskim. Cena dyplomu 10 zł. Zgłoszenia należy kierować do award managera SP2JBJ: Witold Błasiak, ul. Wczasowa 3, 86-065 Łochowo (sp2jbj@wp.pl).

  

     Dyplomy - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal