Świat Radio - redakcja


Dyrektor Wydawnictwa:

Wiesław Marciniak


Redaktor Naczelny:

Andrzej Janeczek (SP5AHT)
Tel. 22-257-84-49
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl


Stali współpracownicy:

Roman Buja, Krzysztof Dąbrowski OE1KDA, Wojciech Nietyksza SP5FM, Tadeusz Raczek SP7HT, Ryszard Reich SP4BBU, Andrzej Sadowski SP6ECA,  Piotr Skrzypczak SP2JMR, Waldemar Sznajder 3Z6AEF


Redakcja techniczna i skład:
Maria Drozdek


Dział Reklamy:

Grzegorz Krzykawski
tel. 22-257-84-60, fax 22-257-84-67
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl


Prenumerata:

tel. 22-257-84-22 do 25, fax 22-257-84-00
e-mail: prenumerata@avt.com.pl


Administrator serwisu internetowego:

Wojciech Chabinka (SP5CHW)
e-mail: wojciech.chabinka@swiatradio.pl


Adres redakcji:

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa,
tel. 22-257-84-00, fax 22-257-84-00
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl


Wydawca miesięcznika "Świat Radio" (12 numerów rocznie)
AVT-Korporacja Sp. zo.o.

e-mail: avt@avt.pl
www: www.avt.pl
tel. 22-257-84-99, fax 22-257-84-00

Nakład: 14.000 egz.


NIP: 527-020-01-77
Kapitał zakładowy: 700.000 zł
Numer KRS: 0000035930
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


"Świat Radio" jest wyłącznym reprezentantem Polski w sieci czasopism organizacji członkowskich IARU.

Artykułów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegany sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych artykułów. Za treść reklam i ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności. Opisy urządzeń i układów elektronicznych oraz ich usprawnień, zamieszczone w ŚR mogą być wykorzystane wyłącznie do własnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych celów, zwłaszcza do działalności zarobkowej, wymaga zgody autora opisu.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2
Zamieszczono: 11-12-2004. Dział: Redakcja ŚR