Konferencja uzgodnieniowa w sprawie EMC.

W dniu 8 maja 2006 w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Departament Telekomunikacji, odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy kompatabilności elektromagnetycznej EMC (ang.ElectroMagnetic Compatibility). ...

Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy wprowadzenia w Polsce Dyrektywy Unii Europej-skiej nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r., zastępującej poprzednią dyrektywę z roku 1989 (89/336/EWG). Zarówno powyższa dyrektywa jak i projektowana ustawa mają wejść w życie z dniem 20 lipca 2007 roku.

Proponowana ustawa, określająca wymogi zgodności z zasadniczymi wymaganiami sprzętu i urządzeń mogących powodować zaburzenia w środowisku elektromagnetycznym, jak też zasady oceny zgodności przez jednostki notyfikowane, jest adresowana przede wszystkim do producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prezes UKE będzie mógł w oparciu o ustawę zakazać wprowadzania na rynek sprzętu nie spełniającego wymogów zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a więc nie oznakowanych symbolem zgodności CE.

Odnośnie służby amatorskiej, istotny jest Art. 2 pkt 2 projektu, stwierdzający, że przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń, o których mowa w art. 153 ust. 4 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Oznacza to, że przepisów proponowanej ustawy „nie stosuje się do urządzeń przeznaczo-nych do stosowania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów części do montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów dla własnych potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”.

Tak więc projekt tej ustawy nie dotyczy amatorskich urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych zmontowanych samodzielnie przez krótkofalowców z posiadanych części i podzespo-łów, w tym także z nabytych zestawów (tzw. „kit’s”), a także urządzeń fabrycznych, w których krótkofalowiec poczynił nawet nieznaczne modyfikacje.

Odnośnie urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, lecz będących przedmiotem oferty handlowej (jak np. urządzenia znanych firm Yaesu, Kenwood itp.), należy zalecić krótkofalowcom, aby nabywając fabryczne urządzenia nadawcze i nadawczo-odbiorcze po dniu 20 lipca 2007 r., wybierali wyłącznie urządzenia oznakowane znakiem zgodności CE. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych problemów w kontaktach ze służbami kontrolnymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zdaniem ZG PZK projekt ustawy EMC spełnia oczekiwania środowiska krótkofalarskiego. Przedstawicielem PZK na konferencji był Bogdan sp3iq.

Info de sp3iq.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=598
Zamieszczono: 12-05-2006. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi