Krótkofalarskie Zawody Zamkowe 2006

Organizatorem zawodów jest award manager programu dyplomowego „Zamki w Polsce” – Marek Urbanowicz SQ5GLB oraz Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK. Celem zawodów jest przybliżanie historii Polski, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej” do miejsc związanych z zamkami oraz uaktywnianie powiatów do dyplomu „SP-Powiat Award”. ...

Patronem medialnym jest miesięcznik krótkofalowców QTC.
Termin: 20 maja 2005 r. w godzinach 16.00 – 19.00 UTC (18.00 – 21.00 czasu lokalnego)
Pasmo 3,7MHz. Emisja SSB. Ze względu na pracę stacji w warunkach polowych, w czasie trwania zawodów obowiązuje ograniczenie mocy do 50W.
Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń zamków jest aktualny wykaz zamków w.V.06 dostępny na stronie zamki.potpzk.waw.pl.
Punktacja w zawodach:
– Stacje pracujące z zamków podają raport + oznaczenie zamku + Z, np. 59RWM01Z i przydzielają w zawodach 5 pkt.
– Stacja zostanie sklasyfikowana w grupie I po przesłaniu do organizatora logu zawodów i zgłoszenia z „pracy zamkowej”.
– Stacje pracujące z „nieaktywnego na KF” zamku (patrz „Wykaz aktywności zamkowych w V.06) otrzymają dodatkowo 10 pkt.
– Stacje pracujące z miejscowości, w których znajdują się zamki, podają raport + oznaczenie zamku, np. 59RWM02 i przydzielają w zawodach 2 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).
– Pozostałe stacje – podają raport + oznaczenie województwa i powiatu, np. 59OSE, stacje zagraniczne podają raport + numer QSO np. 5921. Stacje te przydzielają w zawodach 1 pkt, (stacje klasyfikowane są w grupie II).
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby kolejno: krótszy czas pracy w zawodach, liczba QSOs ze stacjami pracującymi z zamków, liczba QSOs ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki.
Grupy klasyfikacyne:
I – stacje pracujące z zamków
II – stacje pracujące ze stałego QTH
III – SWL – w przesłanym zgłoszeniu podają tylko raz pełny raport zgłaszanego do współzawodnictwa znaku oraz znak i oznaczenie zamku rozmówcy. Ten sam znak może się powtórzyć w zgłoszeniu tylko dwa razy. Każde następne wykazywanie QSOs tej stacji będzie wykreślane.
Uwaga! Jeżeli w miejscowości znajduje się kilka zamków, zaleca się, by startujący z niej krótkofalowcy – po wcześniejszym uzgodnieniu między sobą – podawali w raporcie oznaczenia różnych zamków. W czasie trwania zawodów stacja podaje to samo oznaczenie zamku – nie dopuszcza się zmiany QTH.
Zabrania się udziału w zawodach tej samej osoby robiącej jednocześnie łączności pod znakiem indywidualnym i klubowym.
Startujący w zawodach zobowiązują się do potwierdzenia przeprowadzonych łączności po otrzymaniu kart QSL od osób zainteresowanych wymianą.
W dziennikach zawodów obowiązuje zapis czasu UTC. Dopuszcza się 5-minutową różnicę czasu w zapisie łączności.
Nieczytelne wypełnienie logu zawodów spowoduje niezaliczenie łączności.
Nagrody: za pierwsze miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych – puchary. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy pod warunkiem przysłania SASE formatu A4.
Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w grupie stacji pracujących z zamków jest Marek SQ5GLB, zaś pucharów dla zwycięzców pozostałych grup klasyfikacyjnych – Południowopraski Klub Krótkofalowców – SP5PPK. Fundatorem dyplomów dla wszystkich uczestników zawodów jest MK QTC.
Dzienniki z zawodów oraz zgłoszenia z pracy zamkowej (druki dostępne na stronie internetowej www.zamki.potpzk.waw.pl, należy przesłać na adres: Marek Urbanowicz – SQ5GLB; skr. poczt. 49; 00-957 Warszawa 36 lub na adres zz@potpzk.waw.pl w formacie generic do dnia 31 maja 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania e-maila). Otrzymane po tym terminie (do rozpoczęcia podliczania wyników) zaliczone zostaną jako logi „do kontroli”. Stacje, które nie prześlą zgłoszenia z pracy zamkowej, nie będą klasyfikowane w tej grupie nadawców (grupa I).

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=610
Zamieszczono: 18-05-2006. Dział: I.Ś.R - Zawody KF/UKF