Biblioteka Radioamatora
Telewizja amatorska

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, kwiecie? 2018

 

Wst?p

Telewizja amatorska od dawna stanowi?a ciekaw? dziedzin? krótkofalalarstwa, chocia? nie tak popularn? jak ??czno?ci foniczne czy pisemne, g?ównie ze wzgl?du na specjalistyczne wyposa?enie.
Zasadniczo krótkofalowcy korzystaj? z dwóch ró?nych rozwi?za? transmisji obrazów. Pierwszym z nich jest telewizja w woln? analiz? obrazu – SSTV. Transmitowane s? tutaj obrazy sta?e, co najwy?ej w szybciej lub wolniej zmieniaj?cych si? sekwencjach. Ograniczenie rozdzielczo?ci i szybko?ci analizy obrazu pozwala jednak na przesy?anie ich w typowych kana?ach fonicznych SSB i FM odpowiednio na falach krótkich lub ultrakrótkich. Pocz?tkowo by?y to obrazy czarno-bia?e o rozdzielczo?ci 120 linii i 120 punktów w linii. Czas transmisji takiego obrazu wynosi? oko?o 8 sekund. Rozwi?zanie to bywa obecnie czasami stosowane w zawodach SSTV. Nowsze warianty pozwalaj? na transmisje obrazów kolorowych o rozdzielczo?ciach 256 x 256 lub 128 x 128 punktów. Czas transmisji obrazów dochodzi wówczas do dwóch minut. Tego rodzaju transmisje "telewizyjne" o zasi?gu ?wiatowym mog? da? du?o satysfakcji ale ostatnio straci?y raczej na popularno?ci...


Spis tre?ci

Wst?p               
1. Podstawy telewizji cyfrowej 
  1.1. Telewizja analogowa a cyfrowa 
  1.2. Kodowanie ?ród?a          
  1.3. Kodowanie kana?owe    
  1.4. Modulacja        
  1.5. Odbiór           
  1.6. Cechy charakterystyczne stosowanych systemów DVB  
  1.7. Stosowane rozdzielczo?ci obrazu     
  1.8. Normy kodowania         
  1.9. Niektóre oznaczenia      
2. Sprz?t cyfrowy            
  2.1. Projekt "Portsdown"   
  2.2. Konstrukcje "DATV Express"  
  2.3. Modulator "DigiThin" dla "Maliny"
  2.4. "Pluto"           
  2.5. Konstrukcje "SR-Systems" 
  2.6. Odbiornik "Minitiouner Pro"  
  2.7. Produkty firmy "Hides"       
3. Wzmacniacze mocy            
4. Telewizja analogowa         
5. Modulatory analogowe      
6. Sprz?t analogowy          
   6.1. Modu?y nadawcze i odbiorcze FPV 
   6.2. Modu?y firmy "Kuhne"        
   6.3. Modu?y telewizyjne firmy "ID-Elektronik"  
7. Skale ocen obrazu          
Literatura i adresy internetowe 


Pobierz: Telewizja amatorska (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=115