Biblioteka Radioamatora
ILER-DDS - instrukcja monta?owa

 

 

Autor zestawu i instrukcji: Javier Solans EA3GCY (ea3gcy@gmail.com; www.qsl.net/ea3gcy)
Z hiszpa?skiego instrukcj? t?umaczy?: Krzysztof D?browski OE1KDA

ILER DDS – instrukcja monta?owa


VFO z syntez? na zakres 0 – 40 MHz
Instrukcja monta?owa zestawu konstrukcyjnego (stan z 10 lutego 2013)


ILER-DDS jest uniwersalnym generatorem w.cz. (VFO) pracuj?cym w zakresie 0 – 40 MHz. Wykorzystanio w nim scalony syntezer cyfrowy (DDS) typu AD9850 firmy Analog Devices (www.analog.com). Uk?ady oparte o cyfrow? syntez? cz?stotliwo?ci stanowi? ?wietne i niedrogie rozwi?zania heterodyn i generatorów steruj?cych do sprz?tu amatorskiego jedno i wielozakresowego.
Dzi?ki wysokiej cz?stotliwo?ci zegarowej AD9850 (125 MHz) uk?ad dostarcza sygna?u wyj?ciowego o du?ej czysto?ci w zakresie do 30 MHz (< 25 % sygna?u zegarowego). Dla zapoznania sie z zasad? dzia?ania syntezerów cyfrowych autor poleca literatur? na ten temat dostepn? w sieci internetu. Konstrukcja w postaci zwartego modu?u wymagaj?cego jedynie pod??czenia kodera z przyciskan? ga?k? czyni z niego uniwersalne rozwi?zanie nadaj?ce si? do wykorzystania w wielu projektach amatorskich.

 

 


SPIS TRE?CI

Wst?p
Parametry techniczne
Cz??? 1: Konstrukcja i uruchomienie
  Porady dla mniej do?wiadczonych konstruktorów
    Lutowanie
    Umieszczenie podzespo?ów we w?a?ciwym kierunku
      Uk?ady scalone
      Kondensatory elektrolityczne
  Spis elementów
  Monta?
      Zalecana kolejno?? monta?u
  Uruchomienie
      Monta? mechaniczny
      U?ycie syntezera w radiostacjach "Iler"
  Szumy i zak?ócenia cyfrowe
  Okablowanie
  Schemat ideowy
Cz??? 2: Programowanie i sposób u?ycia
  Konfiguracja fabryczna
  Wykorzystanie syntezera
  Zestaw menu
  Struktura menu
  Konfiguracja
Trudno?ci w uruchomieniu
Warunki gwarancji
Pomiary sygna?ów wyj?ciowych


Pobierz: IILER DDS - instrukcja monta?owa (pdf, 1 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=78