Biblioteka Radioamatora
Radiolatarnie ma?ej mocy

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, lipiec 2013


Krótkofalowcy od dawna uruchamiali radiolatarnie (ang. beacon) – automatycznie pracuj?ce stacje nadawcze – pozwalaj?ce na obserwacj?i badanie warunków propagacji fal w ró?nych zakresach cz?stotliwo?ci a tak?e u?atwiaj?ce zauwa?enie otwar? pasm spowodowanych zjawiskami wyst?puj?cymi sporadycznie i trudnymi do przewidzenia j.np. wyst?powanie warstwy Es, duktów troposferycznych albo zorzy polarnej.
Radiolatarnie automatyczne o mo?liwie du?ym zasi?gu s? instalowane przez kluby i zwi?zki krótkofalowców. Ich uruchomienie wymaga koordynacji cz?stotliwo?ci pracy w skali krajowej lub mi?dzynarodowej i uzyskania oddzielnego zezwolenia radiowego (licencji). Natomiast radiolatarnie bardzo ma?ej mocy pracuj?ce pod nadzorem operatora nie wymagaj? ani koordynacji cz?stotliwo?ci ani w?asnych licencji. Przewa?nie pracuj? one z QTH operatora w przewidzianych do tego celu i ogólnie znanych wycinkach pasm,ale poniewa? prawdopodobie?stwo spowodowania przez nie zak?óce?w pracy innych u?ytkowników pasm jest znikome mog? one pracowa? na dowolnych cz?stotliwo?ciach amatorskich w podzakresach przewidzianych dla u?ywanej przez nie emisji...

 


Spis tre?ci


Wst?p     
Wprowadzenie
 Rodzaje emisji
Telegrafia      
Dalekopis Hella
  Inne systemy graficzne
  Pozosta?e emisje       
  Cz?stotliwo?ci pracy    
Uk?ady nadajników        
 Nadajniki na bramkach logicznych
  Nadajnik o mocy 100 mW na pasmo 10 m
  Nadajnik na pasmo 40 m   
  Nadajnik na pasma 10 – 20 m
  Nadajnik o mocy 10 W na pasma 80 i 40 m
 Proste nadajniki kwarcowe
  Dwustopniowy nadajnik FSK na pasmo 30 m
  Dwustopniowy nadajnik na pasmo 10 m  
  Dwustopniowy nadajnik telegraficzny na pasma 160 – 10 m
  Trzystopniowy nadajnik telegraficzny na pasma 30,40 i 80 m ze wzmacniaczem mocy na tranzystorze polowym
  Telegraficzny nadajnik o mocy 1 W na pasma 160 – 17 m  
  Trzystopniowy nadajnik na pasmo 30 m na tranzystorach z??czowych
  Nadajnik telegraficzny o mocy 1,5 W na pasmo 80 m
 Nadajniki z syntez? cz?stotliwo?ci
  Nadajniki z syntezerem Si570
  Nadajniki z bezpo?redni? syntez? cyfrow?  
Uk?ady pomocnicze      
  Filtry dolnoprzepustowe
Filtr pasmowy na pasmo 10 MHz
  Stabilizacja temperatury rezonatorów
   Uk?ad stabilizatora na LM358
   Uk?ad stabilizacji MK-1 autorstwa M0AYF
   Uk?ad stabilizacji MK-2
  Kluczowanie cz?stotliwo?ci
   Kwarcowy generator VXO    
   Przerzutnik kluczuj?cy fal? prostok?tn?
  Kluczowanie amplitudy
   Uk?ad kluczuj?cy napi?ciem dodatnim
  Wzmacniacz w klasie E na pasmo 30 m  
  Wzmacniacz 1 W na pasmo 20 m   
Sterowniki mikroprocesorowe  
 Procesory PIC  
  Radiolatarnia CW, QRSS i Hella na procesorze 12F629  
  Radiolatarnia telegraficzna OM1AVK na procesorze 16F628A
  Radiolatarnia CW, QRSS i DFCW na 16F84
  Radiolatarnia Hella na 16F627/16F628
  Radiolatarnia PSK31 na 16F872  
  Radiolatarnia WSPR na 16F628 i AD9851  
  Radiolatarnia PSK31 z kombinowan? modulacj? fazy i amplitudy  
 Arduino
  Radiolatarnia Hella  
  Radiolatarnia WSPR   
  Generator m.cz.      
  Radiolatarnia QRSS na Arduino i AD9851
  Program steruj?cy AD9851 dla Arduino   
  Radiolatarnia RTTY na Arduino i AD9851
 Procesory AVR
  Radiolatarnia CW i QRSS G0UPL
Literatura i adresy internetowe

Pobierz: radiolatarnie.pdf (pdf, ok. 3 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=83