Biblioteka Radioamatora
??czno?ci na falach d?ugich

Krzysztof D?browski OE1KDAWst?p
Pasmo fal d?ugich jest dost?pne dla krótkofalowców od kilkunastu lat (w wielu krajach zosta?o udost?pnione du?o pó?niej) ale mimo to sprz?t fabryczny na ten zakres nale?y do rzadko?ci i je?li by? albo jest produkowany to przewa?nie przez ma?e i mniej znane firmy (np. Juma). W wi?kszo?ci przypadków konieczna jest w?asna konstrukcja nadajników, transwerterów i konwerterów odbiorczych (albo kompletnych odbiorników) albo adaptacja starszych modeli sprz?tu z czasów, kiedy pasmo to gra?o wi?ksz? rol? w ??czno?ciach profesjonalnych. Do odbioru po ewentualnym przystosowaniu nadaj? si? te? selektywne woltomierze i mierniki sygna?ów obejmuj?ce fale d?ugie i bardzo d?ugie. S? one oczywi?cie dost?pne wy??cznie okazyjnie jako sprz?t u?ywany...Spis tre?ci

Wst?p
Nadajniki d?ugofalowe
  Nadajnik o mocy 350 W do pracy w terenie
  Nadajnik o mocy 900 W
  Generatory steruj?ce do nadajników G3YXM
  Nadajnik o mocy 150 W    
  Nadajnik o mocy 50 W      
  Nadajnik OM2TW       
  Nadajnik QRP         
  Liniowy wzmacniacz mocy 250 W  
  Przeciwsobny wzmacniacz 100 W w klasie D    
  Nadajnik d?ugofalowy o mocy 100 W     
  Nadajnik radiolatarni QRSS na pasmo 136 kHz  
  D?ugofalowy wzmacniacz mocy z przedwzmacniaczem  
  Transwerter nadawczy do FT817    
  Wzmacniacz mocy na TDA2030        
  Wzmacniacz mocy na TDA2030 bez tranzystora ko?cowego
  Heterodynowy generator wzbudzaj?cy    
  Heterodynowy generator wzbudzaj?cy na jednym tranzystorze
  Heterodynowy generator wzbudzaj?cy na obwodach CMOS      
  Generator wzbudzaj?cy na kwarcach CB z dzielnikiem cz?stotliwo?ci
  Generator na cz?stotliwo??500 kHz     
  Filtr dolnoprzepustowy 510 kHz         
  Nadawczy filtr dolnoprzepustowy dla pasma 630 m  
  Nadajnik o mocy 25 W na pasmo 472 kHz    
  Nadajnik o mocy 1 W na pasmo 472 kHz     
  Nadajnik o mocy 100 W na pasmo 501 kHz   
  Nadajnik d?ugofalowy wzorowany na ?redniofalowych konstrukcjach GW3UEP
  Nadajnik o mocy 6 W na pasmo 600 m  
  Wzmacniacz mocy z przedwzmacniaczem na pasmo 472 kHz  
Odbiorniki i konwertery         
  Prosty odbiornik do odbioru wolnej telegrafii  
  Aktywna antena do odbiornika VSCW      
  Odbiornik homodynowy         
  Przedwzmacniacz o du?ym wzmocnieniu
  Przedwzmacniacze do anten p?tlowych
  Przedwzmacniacz selektywny DK1KQ    
  Jednostopniowy preselektor na pasmo 136 kHz  
  Przedwzmacniacz na pasmo 130 – 200kHz       
  Konwerter na pasmo 28 MHz
  Konwerter d?ugofalowy na NE602 (612)  
  Konwerter do odbioru komputerowego    
  Konwerter d?ugofalowy na obwodach CMOS  
  Konwerter dlugofalowy na S042          
Uk?ady pomocnicze          
  Preselektory na pasmo 136 kHz
  Kluczowany zasilacz do wzmacniaczy mocy klasy D   
  Miernik pr?du w antenie       
  Miernik fali stoj?cej         
  Wska?nik dopasowania anteny    
  Generator szumów              
Anteny            
  Przegl?d rodzajów d?ugofalowych anten nadawczych  
  Przyk?adowe rozwi?zania anten  
    Zasada konstrukcji anteny T  
    Anteny typu T i L            
  Cewka antenowa o indukcyjno?ci 5,3 mH  
  Uwagi odno?nie projektowania i wykonania cewek przed?u?aj?cych  
  Transformator dopasowuj?cy     
  Nadawcza antena p?tlowa        
    Obwód dopasowuj?cy do anten p?tlowych   
    Miernik fali stoj?cej       
  Zdalnie strojona antena p?tlowa z przedwzmacniaczem   
  Aktywna antena p?tlowa         
  Antena magnetyczna             
  Odbiorcza antena magnetyczna na zakres 472 kHz – 3,6 MHz  
  Ferrytowo-p?tlowa antena nadawczo-odbiorcza  
  Antena ramowa na zakres fal ?rednich          
  Wariometr 250 – 400 µH         
  Sposób nawijania cewek koszykowych   
Dodatek A. Rdzenie proszkowe firmy Amidon   
Dodatek B. Rdzenie ferrytowe firmy Amidon   
Dodatek C. Propagacja fal d?ugich i bardzo d?ugich   
Dodatek D. Brytyjskie i ameryka?skie oznaczenia przewodów nawojowych   


Pobierz: ??czno?ci na falach d?ugich (pdf, ok.5,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=84